תנאי שימוש באתר

תנאי שימוש


ברוך/כה הבא/ה לאתר עמותת “חיים” למען ילדים חולי סרטן בישראל (“האתר” ). אתר זה מנוהל ומתופעל על ידי עמותת “חיים” למען ילדים חולי סרטן בישראל (“העמותה”). התנאים דלהלן מהווים הסכם ביחס לתנאי השימוש באתר, השירותים המוצעים בו (“השירותים”) והמידע, התכנים וחומר מכל סוג שהוא ובכל מדיה שהיא, הכלולים בו, לרבות ומבלי לגרוע מילים, סימנים, תמונות, ציור, שרטוט, עיצוב וכיוצ”ב בין אם של העמותה ובין אם של צדדים שלישיים (“המידע”).
בכניסתך לאתר זה, הנך מאשר כי קראת, הבנת והסכמת לפעול בהתאם לתנאים המתוארים במסמך זה. אם אינך מבין או מסכים לתנאים אלו, עליך לצאת מאתר זה מיידית ולהימנע מלעשות בו כל שימוש. תנאי שימוש אלו הנם הסכם מחייב בינך ובין העמותה. השימוש שלך באתר זה כפוף לנוסח תנאי השימוש שבתוקף במועד כניסתך לאתר. העמותה רשאית לשנות תנאי שימוש אלה בכל עת וללא הודעה מוקדמת. עליך לעיין בנוסח העדכני ביותר של מסמך זה על ידי ביקור בתנאי השימוש.

השימוש בלשון זכר ו/או יחיד במסמך זה נכונים גם ללשון נקבה ולשון רבים.

 

הגבלות על שימוש


השימוש באתר, במידע ובשירותים אינו נועד למטרות מסחריות. העמותה מעניקה לך בזאת זכות מוגבלת, לא בלעדית, ניתנת לביטול, לא ניתנת להעברה, לגישה מוגבלת וצפייה במידע אך ורק במחשבך האישי לשימושך האישי ושלא מטרות מסחריות. אלא אם השגת את הסכמתה המוקדמת בכתב של העמותה, אינך רשאי:

להעתיק, לשנות, להפיץ, למסור, לפרסם, להציג, לשכפל, להוציא לאור, לתת רישיון, ליצור עבודות נגזרות, להעביר או למכור המידע.
לעשות כל שימוש, לשנות או להציג את השם, הלוגו, סימני המסחר של העמותה/האתר בכל דרך.
לאפשר גישה לאיזה מבין העמודים, הטקסט, התמונות או התוכן של אתר זה תוך שימוש בטכנולוגיית “מסגור” (“framing”).
להשתמש בכלים המיועדים למתן גישה ממוחשבת חוזרת לאתר זה.
להשתמש באתר לכל מטרה בלתי חוקית או מפרה או תוך הפרת כל דין, חוקים ותקנות רלוונטיים.


זכויות קניין ובעלות

 

האתר, המידע והשירותים, לרבות ומבלי לגרוע, תכנים, טקסט, גרפיקה, לוגו, סימני מסחר, סימני שירות, עיצובים, לחצנים, תמונות, קטעי שמע, חומרים להורדה דיגיטלית, מאגרי נתונים, חומרים המוגנים בזכויות יוצרים, הכלי, כולל שיפורים, תיקונים, שינויים, עדכונים ו/או שדרוגים, והתיעוד הרלוונטי וכל זכויות הקניין הרוחני הקשורות עימם (להלן: “קניין העמותה”), אינם למכירה והם רכושה הבלעדי של העמותה, כיום ובעתיד. תנאים אלו אינם מקנים לך זכות בקניין העמותה, אלא זכות שימוש מוגבלת בלבד כמפורט לעיל. הזכויות המוענקות על פי מסמך זה מוגבלות לאלו המצוינות במפורש במסמך זה, ולא מוענקים זכויות או רישיונות נוספים במשתמע או אחרת. כל העתקה, שינוי, שימוש מסחרי, שימוש חוזר או הפצה של קניין העמותה אסורים ללא קבלת אישורה מראש ובכתב של העמותה אסורים בתכלית.

 

אי מתן המלצות או עצות

 

העמותה אינה נותנת המלצות או מציעה עצות מכל סוג שהוא. העמותה מספקת את האתר למטרות לא מסחריות בלבד, ולפיכך אינה נוטלת על עצמה שום אחריות לתכניו. על אף שהעמותה עשויה לספק נתונים, מידע ותוכן, אין לפרש מידע כאמור כעצה. אתה תישא באחריות הבלעדית של הערכת היתרונות והסיכונים הגלומים בשימוש באתר. האתר לא מספק ייעוץ רפואי, פיננסי או מקצועי אחר ואינו מיועד להוות תחליף לעצה ו/או הפיקוח ו/או ייעוץ מקצועי או אחר הדרושים לך. כל ישום של ההמלצות הניתנות לך באמצעות האתר נתון לשיקול הדעת, הסיכון והאחריות הבלעדיים שלך. יודגש כי מידע רפואי, ככל שימצא באתר, הוא מידע כללי בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ אישי שינתן על ידי רופא למשתמש. כל הסתמכות על מידע רפואי המצוי באתר היא על אחריות המשתמש בלבד, ונזק, ככל שיגרם למשתמש, בשל שימוש במידע רפואי באתר, לא יזכה את המשתמש בפיצוי כלשהו מהעמותה. העמותה וספקיה החיצוניים אינם ערבים לדיוק, לעדכניות, לשלמות או לזמינות של האתר, או מתחייבים לתוצאות כלשהן הנובעות משימושך בו. יתכן והתוכן הרלוונטי יהפוך במהרה ללא מהימן ממגוון סיבות. העמותה וספקיה החיצוניים לא מחויבים לעדכן מידע או דעות כלשהם הכלולים בקניין העמותה. העמותה רשאית להפסיק להציע כל תוכן שהוא באתר בכל עת ללא הודעה.

 

מידע פרסומי


כל חומר פרסומי שהועלה לאתר הוא באחריות המפרסם בלבד אף אם קיבל רשותה של העמותה לפרסם. העמותה אינה אחראית לתוכן או למהימנות כל חומר פרסומי המופיע באתר ואין לראות בפרסומו באתר כעידוד או כהמלצה של העמותה.

 

תכנים והתוכן שלך

 

הנך מסכים כי העמותה תהא רשאית להוריד לשרתיה ו/או לתת למשתמשים את הזכות להעלות/להוריד מסמכים, מידע ו/או כל תוכן אחר שאתה תספק באמצעות האתר, לרבות ומבלי לגרוע, הודעות, פרסום, מודעות, מילים, תמונות, וידאו, תכני שמע (קול), תוכנה, שילוב של וידיאו ותכני שמע, עיצוב, דף אינטרנט אישי או כל חומר אחר (להלן: “התוכן שלך”). התוכן שלך הוא באחריותך הבלעדית. הנך מעניק בזאת לעמותה רישיון לא בלעדי, כלל עולמי, ניתן להעברה, ניתן להמחאה, משולם במלואו וללא תמלוגים, להשתמש, לאחסן, להעביר, להציג, לפרסם, להעמיד לרשות הציבור, לבצע, לשכפל, להפיץ, לדחוס או להמיר לצורך הפצה או לנצל את התוכן שלך באופן אחר, בכל צורת מדיה שהיא, לצורך המטרה הבלעדית של מתן השירותים באמצעות האתר ו/או מימשו מטרות האתר. אתה מצהיר ומתחייב בזאת כי: (i) אתה הבעלים היחידי ו/או מחזיק בכל הזכויות בתוכן שלך; (ii) אין מניעה או הגבלה המונעת או המגבילה אותך מלהעניק לעמותה את הרישיון האמור לעיל; ו-(iii) התוכן שלך לא: (א) יאפשר או יקדם פעילות בלתי חוקית, או יכיל תוכן בלתי חוקי; (ב) יכיל תוכן, חומר תועבה או מידע משמיץ, מגונה, מעליב, גזעני או פוגעני מבחינה אתנית, המהווה הטרדה, או המפלה על בסיס גזע, מין, צבע, דת, גיל, נטייה מינית או נכות; (ג) יכיל תוכן מיני מרומז או מפורש; (ד) יפר כל זכות של צד שלישי כלשהו, לרבות ומבלי לגרוע, זכויות קניין רוחני; (ה) יזלזל, ישמיץ או יעורר חוסר-אמון בעמותה או צד שלישי כלשהו; (ו) יכיל ניהול זכויות דיגיטלי, כולל כל כלי המיועד להגביל את מספר הפעמים שניתן להעתיק או להציג את התוכן; (ז) יעמוד במטרות האתר המפורטות במסמך זה; או (ז) יכיל באופן אחר תוכן המפר כל דין, כללים, תקנות או מדיניות של גוף מוסמך. העמותה רשאית שלא להתיר את השימוש באתר כאשר התוכן שלך יהיה מסומן או ייחסם, לפי שיקול דעתה הבלעדי של העמותה, ללא הודעה מוקדמת. לא יהיו לך תלונות, טענות או דרישות כלשהן כלפי העמותה בקשר למחיקה, לחסימה או להסרה של התוכן שלך. אם הינך מאמין בתום לב כי תוכן כלשהו באתר מפר את זכויות קנייןרוחני שלך או מהווה עוולה, באפשרותך לשלוח הודעה לעמותה בפקס 03-5751065 או בדוא”ל hayim@hayim.org.il לפרט טענותיך ולבקש כי החומר יוסר או כי הגישה אליו תיחסם והעמותה תפעל לשלוח הודעה על כך למפיץ המידע, אם ניתן לאתרו באמצעים סבירים ולמסור לו כי בכוונתה להסיר את המידע או לחסום את הגישה אליו כעבור זמן סביר. ככל שהעמותה לא תקבל הודעהממפיץ המידע לפיה הוא חולק על תוכן ההודעה ושבכוונתו להתדיין עם המתלונן בעניין זה בבית המשפט, תפעל להסרת התוכן האמור ו/או חסימתו.

 

דרישות והגבלות גישה

 

אתה האחראי הבלעדי להשיג, לשלם עבור, לתקן ולתחזק כל הציוד, החומרה, הכלי, השירותים והחומר הנדרשים לבצע גישה לאתר זה. מבלי להגביל את האמור לעיל, עליך לשלם את כל החיובים, המיסים, העלויות והאגרות להשגת גישתך לאתר, לאינטרנט, הטלפון, והמחשב שלך וכל ציוד קצה אחר. הנך מסכים שלא להיכנס לאתר באמצעים בלתי מורשים.

 

קישורים


על אף שאתר זה עשוי להכיל קישורים לאתרים של צדדים שלישיים, העמותה אינה אחראית לאתרים אלה. העמותה מספקת קישורים אלו למטרות נוחות ואינה תומכת באתרים אלה או בתכנים, המוצרים ו/או השירותים המוצעים בהם.העמותה אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל. עצם הימצאותו של קישור מסוים באתר אינה מלמדת כי תוכן האתר המקושר ו/או האתר עצמו אינו מפר זכויות ו/או חובות כלשהם, הינו מהימן, מלא או עדכני, והעמותה לא תישא בכל אחריות בקשר עם אתרים אלו. עצם הצבת הקישור באתר אינו מהווה תמיכה, עידוד, הסכמה או מתן חסות של העמותה לתכנים או לשירותים המוצעים באתר המקושר. כל השימוש באתרי צד שלישי נעשה באחריותך הבלעדית ומתוך הכרה כי עזבת את אתר העמותה והינך כפוף לתנאי השימוש של האתר המקושר.

 

יצרית קישורים לאתר זה מאתרים אחרים מותרת בכפוף לכך ש: (א) הקישור אינו נעשה בדרך של מסגור (framing); (ב) הקישור אינו יוצר מצג שווא, הטעיה ביחס לאתר, המידע ו/או השירותים, לרבות ומבלי לגרוע ביחס ליחסי המקשר עם העמותה כגון יחסי: מימון, שותפות ו/או חסות; (ג) הקישור אינו פוגע בשמה הטוב של העמותה במוניטין שלה, מטרותיה, האתר, המידע ו/או השירותים.

 

גישה לשירות


איננו אחראים לזמינות האתר או השירות. השהייה זמנית של הגישה לאתר עשויה לקרות ללא הודעה, על פי שיקול דעתנו, לרבות ומבלי לגרוע, במקרה של תיקון, תחזוקה, כשל מערכתי או בשל סיבות שאינן בשליטתנו. העמותה שומרת את הזכות להשהות את הפעלת השירות, האתר שלה או כל חלק ממנו.

 

מדיניות שמירה על הפרטיות

 

העמותה מכירה ומכבדת את החשיבות שבהגנה על פרטיות כל המידע הניתן על ידי משתמשים. העמותה אוספת ומאחסנת מידע אודות משתמשיה. אנא קרא את מדיניות השמירה על הפרטיות שלנו המהווה חלק בלתי נפרד מתנאים אלה והזמינה ב: דף מדיניות שמירה על פרטיות.

 

הסרת אחריות


הנך מסכים כי השימוש באתר הוא על בסיס “AS-IS” ו-“AS-AVAILABLE”. ככל שניתן על פי דין, העמותה,שותפיה, נושאי המשרה בה, מנהליה, עובדיה, בעלי מניותיה, סוכניה, נותני הרישיונות, קבלני המשנה שלה וספקיה, מסירים במפורש כל אחריות מכל סוג שהוא בקשר עם האתר, בין במפורש או במשתמע, לרבות ומבלי לגרוע, אחריות משתמעת בעניין סחירות, התאמה למטרה מסוימת ואי-הפרה. העמותה אינה אחראית לאמצעי האבטחה של האתר ונעשה בהם שימוש במצבם כמות שהם.

 

הגבלת אחריות


העמותה, שותפיה, נושאי המשרה בה, מנהליה, עובדיה, בעלי מניותיה, סוכניה, מעניקי הרשיון עבורה, קבלני המשנה שלה וספקיה אינם ולא יהיו אחראים בגין נזקים ישירים, עקיפים, נלווים, מיוחדים, תוצאתיים, עונשיים או לדוגמא, ובכלל זה ללא הגבלה, נזקים בגין הפסד של רווחים, תשואה, הכנסה, מוניטין, תועלת, נתונים או הפסדים בלתי מוחשיים אחרים, אפילו אם העמותה ידעה לגבי אפשרות קיומם.

 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אחריותם הכוללת והמצטברת של העמותה והחברות הקשורות שלה, שותפיה, נושאי המשרה בה, מנהליה, עובדיה, בעלי מניותיה, סוכניה, נותני הרשיונות, קבלני המשנה שלה וספקיה, כלפיך או כלפי כל צד שלישי שהוא לא יעלו על סך של 1,000 (אלף) ש”ח.

 

הנך מאשר ומסכים כי העמותה הציעה את שירותיה, והתקשרה בתנאי שימוש אלו, בהסתמך על תנאי הגבלת האחריות המפורטים במסמך זה, כי תנאי הגבלת האחריות המפורטים במסמך זה משקפים חלוקת סיכונים סבירה והוגנת בינך ובין העמותה, וכי תנאי הגבלת האחריות והגבלת החבות המפורטים במסמך זה מהווים בסיס הכרחי להסכם בינך ובין העמותה. העמותה לא תוכל לספק לך את האתר והשירותים על יסוד תשתית כלכלית סבירה ללא הגבלות אלו.

 

שיפוי


הינך מתחייב לפצות, לשפות ולהגן על העמותה שותפיה, נושאי המשרה בה, מנהליה, עובדיה, בעלי מניותיה, סוכניה, מעניקי הרישיון עבורה, קבלני המשנה שלה וספקיה ו/או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן או הוצאה, מכל מין וסוג שהוא (לרבות הוצאות משפטיות), שנגרמו או ייגרמו בקשר עם (במישרין או בעקיפין) התוכן שלך ו/או הפרת הוראות תנאי שימוש אלו; וזאת מיד לאחר דרישתה הראשונה של העמותה, ובנוסף לכל זכות העומדת לעמותה על פי כל דין.

 

שונות


הודעה. העמותה רשאית למסור לך הודעות, כולל בקשר לשינויים בתנאי העמותה, באמצעות דואר אלקטרוני, דואר רגיל או פרסום באתר. ההודעות יראו כאילו נמסרו עשרים וארבע שעות לאחר שליחת הדואר האלקטרוני. הודעה שפורסמה באתר תיראה כאילו נמסרה 30 ימים לאחר הפרסום הראשוני.

ויתור. אי המימוש או האכיפה של זכות כלשהי מתנאי שימוש אלו על ידי העמותה, לא יהווה ויתור על זכות זו. כל ויתור כאמור יהיה בתוקף רק אם נעשה בכתב ונחתם על ידי העמותה.

הדין החל וסמכות שיפוט. הדינים החלים על תנאי שימוש אלו יהיו דיני מדינת ישראל (למעט כללי ברירת הדין), ולבתי המשפט בתל אביב תהא סמכות השיפוט ומקום השיפוט הבלעדיים בעניין כל הסכסוכים בקשר עם אתר זה. כל אחד מהצדדים מקבל על עצמו את סמכות ומקום השיפוט של בתי משפט אלו למטרת כל תביעה כאמור.

 

בטלות חלקית. אם הוראה כלשהי מתנאי שימוש אלו תיחשב כבלתי חוקית, בטלה או בלתי אכיפה מכל סיבה שהיא, אזי ההוראה תוגבל או תימחק מתנאי שימוש אלו עד למידה המינימלית ההכרחית, והיא לא תשפיע על תקפותן ויכולת האכיפה של יתר ההוראות.

 

המחאה. תנאי שימוש אלו, וכל זכויות ורשיונות המוענקים מכוחן, לא יהיו ניתנים להעברה או להמחאה על ידך, אולם יהיו ניתנים להמחאה על ידי העמותה ללא הגבלה. כל ניסיון שיעשה לביצוע המחאה תוך הפרה של תנאי שימוש אלו יהיה בטל.

 

שמירת תוקף. עם פקיעת תוקפם של תנאי שימוש אלו, כל הוראה אשר מטיבה, או מכוח תנאים מפורשים עליה להישאר בתוקף, תישאר בתוקף לאחר סיום או פקיעת תוקף כאמור, ובכלל זה ללא הגבלה, הסעיפים הבאים: תוכן וקישורים, זכויות קניין ובעלות, הגבלות אחריות, הגבלות חבות, שיפוי ושונות.

 

כותרות. הכותרות המופיעות במסמך זה הן למטרות נוחות בלבד, והן אינן מהוות חלק מתנאי שימוש אלו, והן לא יראו כמגבילות או משפיעות על אלו מהוראות מסמך זה.